Home | Contact | Mijn account | RSS | English

Glyfosaat, de stof die ondertussen overal in zit, te beginnen in Roundup

Even vooraf: glyfosaat doodt niet alleen onkruid, maar ook gunstig bodemleven*). Het grijpt aerobe bacteriën en schimmels aan die uiterst belangrijk zijn voor humusvorming. De anaerobe (rottings)bacteriën grijpen nu hun kans, de grond verzuurt en de wormenpopulatie gaat onderuit. Dat heeft forse consequenties. De natuurlijke bodemvruchtbaarheid neemt daardoor geruisloos af en de bodemerosie neemt toe. Door gebruik van glyfosaat zaagt de industriële landbouw de poten onder zijn eigen stoel vandaan, want de productiefactor GROND wordt langzaam maar zeker onklaar gemaakt. Het ontregelen van aeroob bodemleven door glyfosaat-cocktails heeft een waslijst aan gevolgen:
  1. de aanvoer van weerstandsverhogende, organische voedingsstoffen naar de plant stokt,
  2. dus ook voedsel vermindert in voedzaamheid, door ontbrekende organische nutriënten,
  3. de humusvorming rond de wortels komt tot stilstand en daarmee de opslag van CO2;
  4. de (kruimel)structuur stort in door afbraak van lijmstoffen (-> de bodem erodeert),
  5. het waterbergend vermogen van de bodem neemt af met verminderend poriënvolume.
  6. Klimaat: door toenemende reflectie van kortgolvige straling bij onbedekte bodem ontstaat infrarood (=warmte)straling en kan de luchtlaag erboven sterk opwarmen
  7. ook de afnemende warmtecapaciteit van de verslempende toplaag (minder organische stof, minder vocht) draagt bij aan hogere temperaturen aan het bodemoppervlak. Veel meer hete, opstijgende lucht zorgt dan bij verhoogde instraling voor felle, lokale buien.

*) STELLING: Glyfosaat werkt veel te breed, louter voor het doden van onkruidjes
Het oplossen van een cosmetisch onkruidprobleem met glyfosaat gaat heel erg ver, gezien de ingrijpende schade die bodem, landbouw, dier en mens erdoor oplopen.
Foto: Tim McCabe, USDA, in Tennesee, VS. Door minder humus valt het klei/humuscomplex uit elkaar en daalt de infiltratiecapaciteit van de bodem. Bij felle neerslag spoelt de toplaag weg als er geen beschermende bodembedekking is. De oppervlakkige afstroming van akkers neemt dus toe, terwijl het afstromende water verloren gaat voor de gewasproductie en ook nog veel fijn sediment meeneemt. De toegenomen sedimentlast is op de foto duidelijk te zien. Omdat de fijnste deeltjes de meeste (ook organische) voedingsstoffen met zich meevoeren, zijn hier enorme verliezen aan nutriënten mee gemoeid (de uitwisselingscapaciteit voor kationen =CEC wordt met name bepaald door het soortelijk oppervlak van de fijnste deeltjes, klei en silt). De belasting van het oppervlaktewater met meststoffen als nitraat neemt dus toe, evenals de glyfosaatbelasting. De watererosie zorgt dus onvermijdelijk voor een transport van fijne bodemdeeltjes richting grote rivieren. De belasting met glyfosaat en AMPA (=Amino Mono Phosphonic Acid, een zeer giftig afbraakproduct van glyfosaat) is een belangrijke oorzaak van regelmatige onderbrekingen van de waterinlaat vanuit de grote rivieren, naar de publieke drinkwatervoorziening.

Maar dat is nog niet alles: onze gezondheid staat ook op de tocht. Dezelfde aerobe bacteriën die in de bodem het loodje leggen door glyfosaat-cocktails, dreigen te verdwijnen uit onze darmflora om dezelfde reden. Ons immuunsysteem verzwakt.

Door glyfosaatresiduen in ons voedsel en water raakt de darmflora uit balans en krijgen anaerobe bacteriën de overhand. Ons immuunsysteem, dat afhankelijk is van een goed samenwerkende darmflora, raakt overbelast en functioneert steeds slechter. Zie hieronder. Moderne menselijke ziekten, waarvan gluten-intolerantie een goed voorbeeld is, houden gelijke tred met 't stijgend gebruik van glyfosaat in de landbouw. Hieronder de grafiek van Glyfosaat op tarwe, afgezet tegen glutenintolerantie.
LET OP: dit zijn Amerikaanse gegevens, maar Europa kan er nog zijn lessen uit trekken.

Figuur: Nancy Swanson
Hospital discharge diagnosis (any) of celiac disease ICD-9 579 and glyphosate applications to wheat (R=0,9759, P= 1,862.10-6). Bronnen: USDA:NASS; CDC.

Glyfosaat ondergraaft de humane en dierlijke gezondheid op verschillende wijze:
a) het sluit 2-waardige sporenelementen op en veroorzaakt dus gebreksziekten.
b) Het elimineert belangrijke aerobe bacteriën in bodem én in het darmsysteem
c) Het veroorzaakt neuro-degeneratieve ziekten door gebrekkig sulfaattransport;
d) het legt een hele serie CyP450 (CYP)-enzymen lam, belangrijk voor ontgiften.
e) Het perforeert de darmen en veroorzaakt zo auto-immuunreacties (gluten bv!).

Ad a) Glyfosaat verduistert de sporenelementen in bodem, plant, dier en mens
Glyfosaat is een breedwerkend herbicide dat veel sporenelementen inkapselt (cheleert); dat heeft gevolgen voor de vorming van eiwitten en enzymen in levende planten, waarbij sporenelementen hard nodig zijn als cofactor. Een plant die behandeld is met glyfosaat sterft af tenzij hij door meneer Monsanto ongevoelig (Roundup Ready) is gemaakt voor dit middel. Dat is in de VS vaak het geval. Daar is het gebruik van glyfosaat zeer sterk toegenomen, alleen door het simpele feit dat alle blootgestelde gewassen en dus ook onkruiden, nu eenmaal altijd resistentie gaan ontwikkelen tegen frequent gebruikte bestrijdingsmiddelen. De natuur reageert altijd! Ook in Europa neemt het gebruik van glyfosaat en dus ook de resistentie-ontwikkeling hand over hand toe, omdat het zo makkelijk is voor het inzaaien het onkruid op de akker even plat te spuiten (te resetten), of het gewas op het veld voor de oogst nog even snel en uniform te laten afrijpen (=drogen).

ad b) Glyfosaat is veel te zwaar geschut voor alleen het doden van onkruid.
Glyfosaat elimineert vooral aerobe bacteriën en schimmels, niet alleen in planten maar ook in de bodem. Omdat een florerend bodemleven zo belangrijk is voor het doorgeven van voldoende organische voedingsstoffen aan planten, beïnvloedt het doden van bacteriën en schimmels in de bodem dus ook zeer sterk de voedzaamheid en het weerstandsvermogen van de plant, van dieren en van mensen die afhankelijk zijn van de organische nutriënten die de gehandicapte bodembacteriën nog kunnen aanleveren bij de plant. En dit gedurende meerdere jaren, omdat glyfosaat wordt nageleverd uit het adsorptiecomplex, zeker als er kunstmest wordt gestrooid en er fosfaten beschikbaar komen die glyfosaat kunnen verdringen.

Ad c) Zonder aromatische aminozuren weinig sulfaattransport, bv richting hersenen
Na het planten- en bodemverhaal zijn we er nog niet, want er zitten ook (steeds meer, zie grafiek) glyfosaatresiduen in ons voedsel. Ook de aerobe darmbacteriën van dier en mens worden door glyfosaatresiduen geschaad in hun metabolisme. Zo produceren ze bv. veel te weinig aromatische aminozuren via hun shikimaatroute, zoals phenylalanine, tyrosine en tryptofaan. Dat zijn essentiële aminozuren die de mens niet zelf kan aanmaken. Tryptofaan is belangrijk is bij eetstoornissen (obesitas/anorexia), bij de vorming van serotonine (depressiviteit!) en melatonine (slaapritme). Aromatische aminozuren zijn ook uiterst belangrijk voor het sulfaattransport in het lichaam en daar is de zuurstofvoorziening dan weer van afhankelijk (een sulfaat-ion bestaat uit een zwavel-atoom met 4 zuurstof-atomen eraan vast).
Gebrek aan sulfaat in de hersenen speelt een belangrijke rol in het optreden van neuro-degeneratieve aandoeningen als autisme, ADHD, Parkinson en Alzheimer. Fenolen, een belangrijke grondstof voor tryptofaan, worden nu, bij gebrek aan aromatische aminozuren, het alternatief vehikel voor het uiterst belangrijke sulfaattransport naar de hersenen. Daar hangt echter wel een stevig prijskaartje aan, want vrije fenolen werken agressief in op de darmwand en veroorzaken chronische ontstekingen. Samen met het zg. Lekkende Darm Syndroom (zie e), leveren sulfaattekorten een rijke oogst aan moderne ziekten op. Die vinden bijna stuk voor stuk hun oorzaak in een onbalans tussen aerobe en anaerobe bacteriën in de darmen, maar hebben overal in het lichaam hun effecten.

Ad d) Glyfosaat hindert de ontgifting in lever en nieren en ontregelt de voortplanting
Ook de vorming van een groot aantal reinigende Cytochroom P450-enzymen (CYP-enzymen) wordt door glyfosaat onderdrukt. Het kwetsbare enzym eNOS is daar een belangrijke vertegenwoordiger van. Allerhande gifstoffen die normaliter door de lever zouden worden uitgeschakeld, blijven nu circuleren en hebben zo een veel grotere impact. En niet alleen dat, het zorgt daardoor ook voor overbelasting van de nieren, die uiteindelijk kunnen bezwijken. In Sri Lanka en Zuid-Amerika kunnen we dat op grote schaal zien bij landarbeiders in suikerrietvelden, die aan hoge doses glyfosaat worden blootgesteld onder extreme omstandigheden. Echter ook bij lagere concentraties doet glyfosaat zijn vernietigende werk al. Zelfs bij een fractie van een ppm (0,2 mg/kg) treden er al hormonale verstoringen in de voortplanting van schaaldieren op. Ook bij amfibieën waren jaren terug al reproductieve misvormingen vastgesteld, door Carrasco.

Ad e) Glyfosaat, het Trojaanse paard dat ons immuunsysteem langzaam verzwakt.
Qua structuur is glyfosaat een dubbelganger van glycine, het kleinste van de aminozuren die voorkomen in ons DNA en waaruit ook onze eiwitten worden opgebouwd. Door zijn gelijkenis met glycine stapelt glyfosaat zich niet alleen op in onze botten, maar ook overal in de rest van ons lichaam waar zich peptiden (brokstukken van eiwitten) bevinden die glycine-bouwstenen bevatten. Glyfosaat is dus een verstekeling die zich uitermate goed verstopt. Door glyfosaat veranderen glycine-houdende eiwitten ook van karakter en worden deze 'neppers' niet meer behoorlijk afgebroken. We blijven dus letterlijk zitten met de brokken. Nu zijn de poppen pas echt aan het dansen: al die brokstukken kunnen de darmwand passeren omdat daar gaten in vallen door de werking van het eiwit zonuline, dat als gevolg van glyfosaat in concentratie is verhoogd. Bij mensen heet dit het Lekkende Darm Syndroom en bij koeien levert het chronisch botulisme op, als de bacterie Clostridium botulinum zijn gifstof botuline in de buikholte gaat produceren. Het immuun-systeem blijft nu continu alarm slaan tegen alle vreemde stoffen die de buikholte en de bloedbaan bereiken, terwijl de situatie natuurlijk niet beter wordt van het ontbreken van allerlei reinigende CYP-enzymen. Ons lichaam maakt daardoor chronisch anti-stoffen aan tegen al die onverteerde, 'vreemde', accumulerende eiwitten die niet meer als lichaams-eigen herkend worden. Het lichaam keert zich dus tegen zichzelf en ontwikkelt een auto-immuunreactie die bv. begint met een lichte gluten-intolerantie en eindigt met een knetterende glutenallergie. Kortom, een geweldige verspilling van energie, en dat op continue basis. En het is maar één voorbeeld van alle moderne ziekten en allergieën die de afgelopen decennia de kop hebben opgestoken! Samen met de grote tekorten aan sporenelementen/aminozuren en de gestoorde sulfaatvoorziening kan de 'glycine-connection' verklaren waarom het toenemend glyfosaat-gebruik in de landbouw zo sterk correleert met de opkomst van ziekten als diabetes, obesitas, kanker, Alzheimer, Parkinson, ALS, Crohn, gluten-intolerantie, adrenaline-tekorten, open rug, abortus, onvruchtbaarheid, misvormingen, bloedarmoede en AUTISME. Zie rechts.


Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Glyfosaat is ook aangetoond in vaccins. Die worden vaak gestabiliseerd met gelatine uit de botten van dieren. Als die dieren GMO-voer (genetisch gemodificeerd) kregen tijdens hun leven, is er glyfosaat geäccumuleerd in hun botten en vinden we dat terug in de gelatine. Glyfosaathoudend GMO-voer veroorzaakt vrijwel steeds chronische klachten bij landbouwhuisdieren, met dien verstande dat het vee-verhaal 100x erger is dan bij de mens, omdat vee via het GM-voer veel meer glyfosaat binnenkrijgt dan mensen.

Stephanie Seneff over AUTISME:Download de presentatie die Stephanie Seneff 25 mei 2016 in het filmpje gaf en open die in een 2e venster om mee te lezen.

Osborne interviewt Seneff

Samsel&Seneff: Glyfosaat onderdrukt cytochroom P450 (CYP) enzymen: eNOS

Samsel&Seneff: Glyfosaat II Coeliakie & glutenintol.ie
Samsel&Seneff: Glyfosaat III
Samsel&Seneff: Glyfosaat IV
Samsel&Seneff: Glyfosaat V
Stephanie Seneff over eNOS ZUURSTOF EN SULFATEN:
Dr. Gerald Pollack over EZ- water, de batterij van de cel


Waarom reguliere tarwe tegenwoordig vaak giftig is

Monsanto's wil is wet

Glyfosaat een multi- inzetbaar duivelswapen

Glyfosaat en de autisme-explosie in de VS: Pete Good
Filter Welkom Vereniging Lidmaatschap Bestuur Wie Wat Waar Agenda en Nieuws Archief 2017 Archief 2016 Archief 2015 Archief 2014 Archief 2013 Archief 2012 Onderwerpen Gezonde bodems Bemesting? Bodemleven Glyfosaat Vitaal water Vitale gewassen, voeding en gezondheid Kringlopen in land-en tuinbouw Boer-Burger en Ecoregio's Dierenwelzijn Nieuwe wetenschap en spiritualiteit Koolstofproblematiek Energievoorziening Biodiversiteit Gentechgewassen HR-gewassen Bt-gewassen Activiteiten Themadagen Eerdere themadagen Workshops en Symposia VoedselAnders-conferentie 2014 Symposium met Cordaid "Welke kennis delen wij?" 28 mei 2013 Lezingen Don Huber oktober 2011 Conferentie Acres USA december 2010 Ledenvergaderingen Nieuwsbulletin Publicaties NVLV Heel de Wereld Levenskracht uit de oceaan Bodemgezondheid QA Jaarboek 2012 Projecten Deelnetwerken Quadrupool Academie Regionaal Landelijk, Thematisch Uitdagingen Sponsoring